Pravila

PRAVILA AKTIVNOSTI

SAČUVAJMO SKROZ ČOKO BANANICU

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA  AKTIVNOSTI ORGANIZATOR AKTIVNOSTI “sAČUVAJMO SKROZ ČOKO BANANICU” JE SOKO ŠTARK D.O.O. BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA 29, 11010 BEOGRAD (U DALJEM TEKSTU: ORGANIZATOR)

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA U SVRHU PROMOCIJE ORGANIZATORA OVIM PUTEM JAVNO OBJAVLJUJE PRAVILA AKTIVNOSTI POD NAZIVOM “ sAČUVAJMO SKROZ ČOKO BANANICU” (U DALJEM TEKSTU: AKTIVNOST ILI aktivacija ), KOJI ĆE BITI ORGANIZOVAN NA INTERNET domenu WWW.COKOBANANICA.COM U SKLADU SA ODREDBAMA OVIH PRAVILA.

AKTIVACIJA POČINJE 23.11.2017. GODINE I ZAVRŠAVA SE 25.12.2017. GODINE.

UČESNICI MOGU POČETI SA SLANJEM SVOJIH SLIKA ILI POSTOVA DANA 23.11.2017. GODINE U 10:00 ČASOVA, PA SVE DO 25.12.2017. GODINE U 16:59 ČASOVA.  3. MESTO ORGANIZOVANJA: NA TERITORIJA REPUBLIKE SRBIJE. 4. OPIS I USLOVI UČESTVOVANJA PRAVO UČEŠĆA AKTIVNOSTI IMAJU SVI PUNOLETNI KORISNICI INTERNET MREŽE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE. ZADATAK UČESNIKA JE DA NA WEBSAJT ORGANIZATORA WWW.COKOBANANICA.COM (U DALJEM TEKSTU: WEBSAJT ORGANIZATORA) GLASA ILI POSTAVI svoju FOTOGRAFIJU ILI TEKST KOJIM POKAZUJE LJUBAV PREMA SKROZ ČOKO BANANICI I RAZLOGE ZGBOG KOJIH SKROZ ČOKO BANANICA TREBA DA ZAUVEK POSTOJI.

POŠILJALAC fOTOGRAFIJE ILI TEKSTA MOŽE BITI ISKLJUČIVO STVARNA OSOBA, SA STALNIM PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE. PRIJAVA RADI UČEŠĆA U AKTIVNOSTI SE VRŠI POSTAVLJANJEM FOTOGRAFIJE I/ILI TEKST MATERIJALA NA WEBSAJT-U ORGANIZATORA, KOJOM PRILIKOM SE STIČE SVOJSTVO UČESNIKA U AKTIVNOSTI („UČESNIK“). U AKTIVNOSTI MOGU UČESTOVATI ISKLJUČIVO FIZIČKA LICA, BEZ OBZIRA NA DRŽAVLJANSTVO, SA UREDNO PRIJAVLJENIM PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, SA NAVRŠENIH 18 (OSAMNAEST) GODINA ŽIVOTA ILI VIŠE

UČESNIK aktivnosti SVOJOM PRIJAVOM OBAVEZUJE SE DA DOSTAVI SLEDEĆE LIČNE PODATKE: (I) LIČNO IME I PREZIME; (II) godina ROĐENJA; (III) E-MAIL ADRESA; (IV) MESTO PREBIVALIŠTA

SADRŽAJ OBJAVA: OBJAVA NE SME DA SADRŽI KONKURENTSKE BRENDOVE, DUVANSKE ILI INDUSTRIJE ALKOHOLNIH PIĆA, NITI NA BILO KOJI NAČIN DA OBJAVE SADRŽE PROMOCIJU NEKOG DRUGOG BRENDA OSIM ČOKO BANANICE;

KOMUNIKACIJA NA FOTOGRAFIJAMA I TEKSTOVIMA NE SME BITI UVREDLJIVA I NITI DA NARUŠAVA IMIDŽ BRENDA I KOMPANIJE.

ORGANIZATOR aktivnosti ZADRŽAVA PRAVO DA UČESNIKU TRAŽI DODATNE INFORMACIJE.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA SA aktivnosti ISKLJUČI ONU PRIJAVU KOJOM SE KRŠE OVA PRAVILA, ZAKONSKI PROPISI, ZA KOJU PROCENI DA NA BILO KOJI NAČIN UGROŽAVA ZDRAVLJE UČESNIKA, KOJA JE PROTIVNA JAVNOM MORALU ILI NA DRUGI NAČIN NARUŠAVA PRIVATNOST I PRISTOJNOST ILI ŠTETI UGLEDU I ČASTI ORGANIZATORA ILI TREĆEG LICA. UČESTVOVANJEM U aktivnosti, UČESNICI SU SAGLASNI SA PRAVILIMA I ODLUKAMA ORGANIZATORA KOJE SU KONAČNE I OBAVEZUJUĆE U SVIM STVARIMA VEZANIM ZA OVu aktivnost. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA MATERIJALI POSTAVLJENI OD STRANE UČESNIKA SE POSTAVLJAJU NA WEBSITE.

ORGANIZATOR MOŽE DA DISKVALIFIKUJE SVAKO NEPRIMERENO UČESTVOVANJE. MATERIJAL JE VIDLJIV NA WEBSITE-U TEK POŠTO PROĐE ADMINISTRACIJU SADRŽAJA.

6. DISKVALIFIKACIJA IZ AKTIVNOSTI ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA, BEZ IKAKVOG PRETHODNOG OBAVEŠTENJA, ISKLJUČI UČESNIKA IZ DALJEG UČEŠĆA U ATIVNOSTI, UKOLIKO UTVRDI DA: UČESNIK NE ISPUNJAVA USLOVE I KRITERIJUME ZA UČEŠĆE; UČESNIK DAO NEPOTPUNE ODNOSNO NETAČNE LIČNE PODATKE, ODNOSNO DOSTAVIO NETAČNU ILI NEPOTPUNU DOKUMENTACIJU KOJA SE OD NJEGA ZAHTEVALA, U SMISLU OVIH PRAVILA; UKOLIKO UČESNIK NE POŠTUJE ODNOSNO PREKRŠI BILO KOJU ODREDBU OVIH PRAVILA; UKOLIKO ORGANIZATOR OCENI DA UČEŠĆE NEKOG OD UČESNIKA NIJE MOGUĆE ILI POŽELJNO, PREMA SOPSTVENOJ SLOBODNOJ PROCENI, KAO I U DRUGIM SLUČAJEVIMA PROPISANIM OVIM PRAVILIMA; UČESNICI KOJI SU DALI NETAČNE, NEPOTPUNE ILI TUĐE PODATKE, ODNOSNO POVREDILI PRAVA TREĆIH LICA, VLASNIKA OVIH PODATAKA ILI VLASNIKA BILO KOJIH PRAVA NA FOTOGRAFIJI, ISKLJUČIVO ODGOVARAJU ZA TAKVU ZLOUPOTREBU PODATAKA ODNOSNO POVREDU PRAVA, DOK ORGANIZATOR NEĆE BITI ODGOVORAN ZA TAKAV SLUČAJ NI NA KOJI NAČIN I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA; UKOLIKO UČESNICI OBJAVE SADRŽAJ KOJI NIJE U SKLADU SA IMIDŽOM BRENDA I KOMPANIJE, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA TE UČESNIKE ISKLJUČI IZ DALJEG KONKURSA. 7. PUBLICITET UČESNICI KOJI POŠALJU PRIJAVU NA WEB SAJT ORGANIZATORA, PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA, IZRIČITO SE SAGLAŠAVAJU I SA SLEDEĆIM: - NJIHOVO IME I ADRESA ORGANIZATOR MOŽE, BEZ IKAKVIH DODATNIH USLOVA I/ILI DAVANJA, OBJAVITI; - DA SE O UČESNICIMA MOŽE SAČINITI VIDEO, AUDIO, FOTOGRAFSKI I/ILI FILMSKI ZAPIS, TE DA TAKAV VIDEO, AUDIO, FOTOGRAFSKI, FILMSKI ODNOSNO DRUGI ZAPIS ORGANIZATOR I/ILI AGENCIJA MOGU U CELOSTI ILI U DELOVIMA KORISTITI, JAVNO EMITOVATI, JAVNO PRIKAZIVATI, BEZ OBZIRA NA VRSTU MEDIJA I BROJ EMITOVANJA I BEZ IKAKVOG VREMENSKOG, TERITORIJALNOG ILI DRUGOG OGRANIČENJA; DA TAKAV ZAPIS MOGU PRERAĐIVATI, MODIFIKOVATI,UKLAPATI ILI NA DRUGI NAČIN MENJATI; ODNOSNO NA DRUGI NAČIN KORISTITI ZA POTREBE PREPORUKE PROIZVODA I USLUGA ORGANIZATORA ODNOSNO ZA NJEGOVO OGLAŠAVANJE, BEZ BILO KAKVE POSEBNE NAKNADNE SAGLASNOSTI AUTORA, DODATNIH DAVANJA, PLAĆANJA I/ILI PROTIVUSLUGE, UZ OBAVEZU POŠTOVANJA MORALNIH PRAVA AUTORA I VAŽEĆIH ZAKONSKIH PROPISA. - SVOJIM UČEŠĆEM IZRIČITO PRIHVATAJU ODREDBE OVIH PRAVILA U CELOSTI. UČEŠĆE NA KONKURSU, SLANJEM FOTO ILI TEKST PRIJAVE NA WEB SAJT ORGANIZATORA I DOSTAVLJANJE LIČNIH PODATAKA JE DOBROVOLJNO.

U SVAKOM SLUČAJU, PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA , SVAKI UČESNIK PRIHVATA DA NJEGOVE LIČNE PODATKE SADRŽANE U PORUCI POSLATU ADMINISTRATORU BROJA ORGANIZATORA, ORGANIZATOR MOŽE PRIKUPITI I ČUVATI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE, UZ ZADRŽAVANJE NA OVOJ TERITORIJI, ODNOSNO PREDUZIMATI DRUGE NEOPHODNE RADNJE U SMISLU POZITIVNIH PROPISA. PRAVA I OBAVEZE KOJE JE ORGANIZATOR STEKAO NA OSNOVU OVIH PRAVILA ISTOVREMENO. ORGANIZATOR IZJAVLJUJE DA PRIKUPLJENI LIČNI PODACI UČESNIKA NEĆE BI STAVLJENI NA RASPOLAGANJE TREĆIM LICIMA, NITI ĆE SE NA DRUGI NAČIN KORISTITI OSIM U SKLADU SA PRAVILIMA , KAO I U SKLADU SA ZAKONOM. SVAKI UČESNIK IMA PRAVO NA UVID U SVOJE PODATKE KOJI SU DOSTAVLJENI ORGANIZATORU, TRAŽITI NJIHOVU IZMENU ILI BRISANJE, POVUĆI SVOJ PRISTANAK U VEZI SA PODACIMA ILI UČEŠĆEM NA KONKURSU, POD USLOVIMA I U SKLADU SA ZAKONOM. ZAHTEV ZA PREDUZIMANJE OVIH RADNJI PODNOSI SE ORGANIZATORU U PISANOJ FORMI, POŠTOM NA ADRESU SEDIŠTA ILI ELEKTRONSKOM POŠTOM NA ADRESU:  [email protected]

8. REŠAVANJE SPOROVA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU ORGANIZATORA I UČESNIKA NADLEŽAN JE SUD U BEOGRADU. 9. ODGOVORNOSTI ORGANIZATOR NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA: - SADRŽAJ MATERIJALA UČESNIKA, POSTAVLJENIH I BILO KOJE NEŽELJENE POSLEDICE KOJE OVI MATERIJALI MOGU PROUZROKOVATI, KAKO UČESNICIMA TAKO I TREĆIM LICIMA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA POVREDE I BILO KOJE DRUGE NEUGODNOSTI NASTALE USLED UČEŠĆA U SAMOJ AKTIVNOSTI; - ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST ZA PROBLEME KOJI MOGU NASTATI PRILIKOM PRIJAVE ZA UČEŠĆE ILI DRUGE PROBLEME NASTALE IZ TEHNIČKIH ILI SLIČNIH RAZLOGA KOJI MOGU NASTATI TOKOM ILI U VEZI SA AKTIVNOSTIMA KOJI NISU POD DIREKTNOM KONTROLOM ORGANIZATORA . - ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST ZA PROBLEME KOJI MOGU NASTATI PRILIKOM PRIJAVE ZA UČEŠĆE ILI DRUGE PROBLEME NASTALE IZ TEHNIČKIH ILI SLIČNIH RAZLOGA KOJI MOGU NASTATI TOKOM ILI U VEZI SA AKTINOSTIMA ((NE) FUNKCIONISANJE INTERNETA, KAO I POSLEDICE (NE)FUNKCIONISANJA) BEZ OBZIRA NA RAZLOG (NE) FUNKCIONISANJA; - (NE) ISTINITOST PODATAKA KOJE UČESNICI OSTAVLJAJU; - BILO KAKVE POSLEDICE KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA POGREŠNE UPOTREBE ILI ZLOUPOTREBE USLOVA OD STRANE UČESNIKA ILI TREĆIH OSOBA, - NEŽELJENE POSLEDICE KOJE SU UČESNICI PRETRPELI ZBOG UČEŠĆA ILI TOKOM ISPUNJAVANJA IZAZOVA PRIJATELJA. 

SLANJEM PRIJAVE NA WEB SAJT ORGANIZATORA, učesnik IZJAVLJUJE I GARANTUJE DA JE ISKLJUČIVI NOSILAC SVIH AUTORSKIH PRAVA NA POSTAVLJENOJ FOTOGRAFIJI, TE DA NEMA NIKAKVIH AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA ILI POTRAŽIVANJA TREĆIH LICA NA ISTOJ, I DA JE AUTOR ISKLJUČIVO OVLAŠĆEN NA DAVANJE SAGLASNOSTI NA NJENO KORIŠĆENJE, UPOTREBU ODNOSNO RASPOLAGANJE SAGLASNO ovim PRAVILIMA . ORGANIZATOR NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE SPOROVE VEZANE ZA VLASNIŠTVO, ODNOSNO VEZANO ZA AUTORSKA PRAVA NAD MATERIJALIMA KOJE AUTOR POŠALJE NA BROJ ORGANIZATORA RADI UČEŠĆA U AKTIVNOSTI. SVU EVENTUALNU ŠTETU NASTALU ZBOG moguće POVREDE AUTORSKIH ILI SRODNIH PRAVA SNOSI UČESNIK. 10 . PRAVO IZMENE PRAVILA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA IZMENI PERIOD TRAJANJA aktivnosti, PREKINE ILI OBUSTAVI DALJU REALIZACIJU , U BILO KOJE DOBA I PREMA SOPSTVENOM NAHOĐENJU. ZA VREME PREKIDA , KAO I U SLUČAJU OBUSTAVE, ORGANIZATOR SE OSLOBAĐA SVAKE DALJE OBAVEZE PREMA UČESNICIMA. ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA IZMENI OVA PRAVILA, PREMA SOPSTVENOM NAHOĐENJU. SVE TAKVE IZMENE, PREKIDI ILI OBUSTAVE BIĆE OBJAVLJENE NA webSTRANICI ORGANIZATORA BEZ ODLAGANJA.

© SOKO ŠTARK D.O.O. SVA PRAVA ZADRŽANA. SOKO ŠTARK JE DEO ATLANTIC GRUPE.